Obchodní podmínky

I. Zboží:

Na těchto webových stránkách nabízíme prodej sedacích souprav z výroby MELLI
Interiéry s.r.o.

II. Objednání zboží:

Objednávku můžete uskutečnit těmito způsoby:
Vyplněním nezávazného objednávkového formuláře a zasláním na adresu
odbyt@melli.sk Telefonické informace: na tel. číslech výroba SK: +421 31 5900952,fax +421 31 5900940
Obchodní zástupce pro ČR: tel.: +420 774 109 875

III. Cena a platba:

Všechny ceny na našich webových stránkách jsou smluvní, jsou uváděné s DPH, bez
nákladů na dopravu a dodání zboží.
Vyhrazujeme si právo změny ceny na zboží, pokud není objednávka potvrzená naší
společností. Společnost MELLI Interiéry s.r.o. je plátcem DPH.
Po zaslání nezávazné objednávky, Vám bude potvrzena cena zpětným emailem. Po
obdržení potvrzovacího emailu je potřebné uhradit zálohu 30 procent z dohodnuté
sumy na náš účet 186156985/0300 Obchodní banka anebo osobně, na některé
z našich poboček uvedených na webových stránkách.
Zbytek kupní ceny zaplatí zákazník při dodání v hotovosti resp. před dodáním,
vložením na účet společnosti MELLI Interiéry s.r.o.
V případě dodání zboží naší dopravou, faktura, doklad o zaplacení a záruční list Vám
jsou odevzdány při převzetí zboží, v případě osobního odběru Vám je faktura, doklad
o zaplacení a záruční list odevzdány ihned při převzetí zboží.


IV. Záruční doba na zboží:

Záruční podmínky se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není při konkrétním zboží
uvedené jinak a začíná plynout dnem převzetí zboží objednavatelem. Záruka zaniká
poškozením zboží, neodborným používáním, neodbornou instalací, používání
výrobku v nevhodných podmínkách, anebo provedený zásah do výrobku byl
proveden jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou též vyňaté vady způsobené
živelnou pohromou.

V. Dodací lhůta:

Dodací doba na zboží je 4-6 týdnů od zaplacení zálohy.
Dodací doba je vyznačená v potvrzovacím emailu. V případě speciální objednávky
se stanoví individuální dodací doba, o které je kupující předem informován a
individuální dodací doba musí být odsouhlasena (emailem) kupujícím.
Při platbě dopředu, expedujeme zboží až po připsání peněz za zboží na náš účet.

VI. Doprava:

Cena za dopravu bude dohodnuta s naším odbytovým pracovníkem individuálně.
Cena za dopravu je dána s ohledem na vzdálenost od 500-2000Kč.
Kupující si je povinen zabezpečit na svoje náklady vynášku zboží a jakoukoliv
manipulaci s dodaným zbožím mimo přepravující vozidlo.
V ceně za dopravu je započítaná jen přeprava zboží, ne vynáška a manipulace
s dodaným zbožím mimo přepravující vozidlo. V případě zájmu o vynášku zboží je
potřebné toto objednat a dohodnout s naším odbytovým pracovníkem.
Kupující je povinen překontrolovat zásilku a převzít ji pouze pokud není poškozená.
Když je poškozený obal zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží pod
obalem. V případě poškození zboží, tuto skutečnost napíše do poznámky v dodacím
listu a to oznámí odbytovému pracovníkovi.

VII. Odstoupení od smlouvy:

Zboží je vyráběné speciálně na míru, podle objednávky zákazníka. Předběžná
objednávka není ani pro jednu ze smluvních stran závazná. Závaznou se stává až po
uhrazení zálohy, min 30 procent z koncové ceny.
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a odmítne převzít zboží, které objednal a
za které řádně zaplatil zálohu, bude mu účtovaný storno poplatek ve výši 30 procent
z koncové sumy předmětné objednávky. V případě úhrady vyšší částky než je
záloha, mu bude rozdíl vrácen. Odstoupení od smlouvy musí kupující uskutečnit
písemnou formou (emailem) na email melli.interiery@seznam.cz. Odstoupení od
kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky,
přesnou specifikaci zboží.
V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v těchto všeobecných
obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné ani účinné a
předávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

VIII. Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Smluvní strany se dohodly že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinný
oznámit předávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště s PSČ, adresu
dodání zboží s PSČ, telefonní číslo a emailovou adresu.
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinný
oznámit předávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla s PSČ, adresu dodání
zboží s PSČ, IČO, IČ DPH (je-li plátcem DPH), telefonní číslo a emailovou adresu. Tyto
informace jsou nutné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a
zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, na správnou distribuci zboží a při
komunikaci s Vámi. Umožní nám uskutečnit potřebné účtové operace, vyhotovit
daňový doklad, popřípadě identifikovat Vaší platbu přes bankovní převod. Všechny
údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru provozovatele. Údaje může
objednávající podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.
Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými
je spolupráce nevyhnutelná pro správné vybavení Vaší objednávky. /např. banka/.
Tyto údaje jsou však vždy poskytnuté jednorázově pro vybavení Vaší konkrétní
objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani neposkytujeme
žádné třetí straně.
Objednávající souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho
nákupech ve znění Zákona č. 101/2000 S.z. o ochraně osobních údajů
v informačních systémech.